منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی گروه ۱
 

منابع پیشنهادی برای مطالعه

منابع مطالعاتی دانشگاه دولتی

عنوان

مواد درسی

 

 

 

مدیریت آموزشی:

۱- مدیریت عمومی دکتر علاقه ‌بند ، انتشارات: روان.

 ۲- مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علاقه‌بند، انتشارات: بعثت.

۳- مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علاقه‌بند، انتشارات: روان.

 ۴- مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی) ترجمه دکتر علاقه‌بند، انتشارات: امیرکبیر.

۵- رهبری ومدیریت آموزشی دکتر سید محمد میرکمالی، انتشارات: یسطرون.

 

 

 

مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی:

 

۱- مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دکتر علی تقی‌پورظهیر، انتشارات: آگاه.

۲ـ مبانی برنامه‌ریزی آموزشی دکتر یحیی فیوضات، انتشارات: ویرایش.

۳- مبانی برنامه‌ریزی آموزشی برنامه‌ریزی درسی مدارس، ترجمه دکتر فریده مشایخ (الف،لوی)، انتشارات: مدرسه.

۴- چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: سمت.

۵- دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی آموزشی دکتر فریده مشایخ، انتشارات: سمت.

۶- فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی نوشته گروه مشاوران یونسکو ترجمه فریده مشایخ، انتشارات: مدرسه.

 

 

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت :

 

 


 ۱ ـ اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری ، انتشارات : امیر کبیر.

۲ ـ نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش دکتر نقیب‌زاده، انتشارات : آگاه.

۳ ـ فلسفه آموزش و پرورش علی اکبر شعاری نژاد ، انتشارات : امیر کبیر.

۴ ـ آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش ترجمه دکتر فریدون بازرگان (نلر) ، انتشارات : سمت.

 

 

روش‌‌ها و فنون تدریس:

۱ ـ مهارت‌های آموزشی و پرورشی(روش‌‌هاو فنون تدریس)، حسن شعبانی ، انتشارات: سمت.

۲ ـ کلیات روش‌‌ها و فنون تدریس همراه با الگوهای جدید تدریس. ترجمه و تالیف امان‌الله صفوی ، انتشارات: معاصر.

۳ ـ الگوهای جدید تدریس (۲۰۰۰)ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی(بروس جویس‎، مارشاویل)، انتشارات : کمال تربیت.

روان شناسی تربیتی:

۱ ـ روان‌شناسی پرورشی دکتر علی‌اکبر سیف، انتشارات : دوران.

2 ـ مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه علی اکبر سیف ، انتشارات: ویرایش.

3ـ اختلالات رفتاری کودکان و اصلاح آن دکتر سیف نراقی و نادری

 

 

 

نظارت و راهنمایی:

۱ ـ نظارت و راهنمایی تعلیماتی، دکتر نیکنامی‌، انتشارات: سمت.

2 ـ مدیریت و رهبری آموزشی، نوشته کیمبل وایلز، انتشارات: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

۳- نظارت در مدیریت (راهنمای تعلیماتی و بهبود اجرای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی) ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی (جان وایلز و جوزف باندی) (۲۰۰۰)، انتشارات: کمال تربیت.

4ـ نظارت و راهنمایی تعلیماتی: کیت اچسون و دامین گال، انتشارات: کمال تربیت، ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی

 

تکنولوژی آموزشی:

1 ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، دکتر احدیان، انتشارات : بشری.  

2ـ مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، دکتر‌هاشم فردانش، انتشارات : سمت.

3 ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، خدیجه علی آبادی ، انتشارات : پیام نور.

 

تعلیم و تربیت اسلامی:

1 ـ اصول تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری ، انتشارات : امیرکبیر.

2ـ تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری انتشارات: دانشگاه تهران.

3ـ مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، ‌دکتر سیدعلی اکبرحسینی ، انتشارات : فرهنگ اسلامی.

 

 

آمار و روش تحقیق:

۱ ـ احتمالات و آمار کاربردی دکتر علی دلاور، انتشارات :رشد.  

2ـ روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور ، انتشارات : ویرایش.

3 ـ روش‌های آماری در علوم رفتاری رمضان حسن‌زاده.

4ـ روش‌های آماری در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند، انتشارات: رشد.

5ـ روش‌های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات: سخن.

 

سنجش و اندازه‌‌گیری:

۱ ـ اصول روان‌سنجی وروان آزمایی دکتر حسن پاشا شریفی ، انتشارات : رشد.

2ـ  روش‌‌های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف، انتشارات : دوران.

۳ ـ اندازه گیری‌های روانی و تربیتی و فن تهیه تست دکترحیدر علی هومن ، انتشارات :پارسا.

 

زبان عمومی:

۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش.

۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3

3ـ درک مطلب : TOFEL flash (Reading)

زبان تخصصی:

1- English for students of Educational Administration DR.Mansur kosha (SAMT).
2- English for students of Educational Technology DR.Mansur kosha (SAMT).
3- Reading in psychology Dr.kianoosh Hashemian(SAMT)

 

منابع آزمون کارشناسی ارشدعلوم تربیتی گروه ۲

منابع پیشنهادی برای مطالعه

منابع مطالعاتی دانشگاه

عنوان

مواد درسی

 

 

 

 

آموزش و پرورش استثنایی:

 

منابع اصلی:

1ـ روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دکتر مریم سیف نراقی و عزت اله نادری.

2ـ  اختلالات رفتاری کودکان دکتر مریم سیف نراقی و دکتر عزت ا.. نادری .

3ـ نارسائی‌‌های ویژه یادگیری دکتر مریم سیف نراقی و عزت ا.. نادری.

4ـ  روانشناسی کودکان استثنایی میلانی‌‌فر.

منابع تکمیلی:

1ـ بهداشت روانی‌ و عقب‌ماندگی ذهنی احدی و بنی‌جمالی.

2ـ  روان‌شناسی کودکان عقب مانده ذهنی و روش‌های آموزش آنها، سیف نراقی و نادری.

 

روان‌شناسی کودکان استثنایی:

منابع اصلی:

1ـ بهداشت روانی وعقب‌ماندگی ذهنی دکتر احدی.

 2ـ مجموعه کتاب‌‌های دکتر سیف نراقی و نادری.
منابع تکمیلی:

1ـ کودک عقب مانده ذهنی کافمن ترجمه فرهاد ماهر.

 

روان‌شناسی تربیتی:

منابع اصلی:

1ـ روان‌شناسی پرورشی دکتر علی‌اکبر سیف.
منابع تکمیلی:

2ـ اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان و روش‌‌های اصلاح آن مریم سیف نراقی و عزت الله نادر ی.

3ـ نارسایی‌های ویژه یادگیری مریم سیف نراقی و عزت الله نادری،

4ـ مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری هرگنهان و السون ترجمه دکتر سیف.

 

 

 

سنجش و اندازه‌گیری:

منابع اصلی:

1ـ ارزشیابی تحصیلی دکتر علی اکبر سیف،

 2ـ مقدمه‌ای بر نظریه‌های روان‌سنجی دکتر حمزه‌گنجی و مهرداد ثابت نشر ساوالان
منابع تکمیلی:

1ـ تحلیلی بر سنجش و اندازه‌گیری ، مریم سیف نراقی و عزت‌ا. نادری،

2ـ  اصول روان‌سنجی دکتر شریفی.

 

 

 

 

 

آمار و روش تحقیق:

منابع اصلی:

1ـ احتمالات و آمار کاربردی- دکتر دلاور- انتشارات رشد،

2ـ مبانی نظری و عملی پژوهش- دکتر دلاور- انتشارات رشد

3ـ  روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی دکتر دلاور- نشر ویرایش،

4ـ روش تحقیق در علوم رفتاری- دکتر سرمد، بازرگان و حجازی- انتشارات آگاه
منابع تکمیلی:

1ـ روش‌های آماری در علوم رفتاری- دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند. انتشارات سخن،

2ـ روش‌های تحقیق در علوم رفتاری- دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی- انتشارات سخن،

 3ـ روش تحقیق در علوم رفتاری- رمضان حسن زاده
نکته: مبانی آمار و روش تحقیق در تمامی کتاب‌ها یکسان است و در صورتی که فرصت چندانی ندارید مطالعه ی سایر منابع در دسترس می‌تواند تا حد زیادی به شما کمک نماید.

 

 

روان‌شناسی شخصیت:

1ـ نظریه‌های شخصیت- شولتز- ترجمه‌ی سید محمدی- نشر ویرایش
2ـ نظریه‌های شخصیت- دکتر سیاسی- انتشارات دانشگاه تهران
3ـ نظریه‌های روان‌درمانی پروچاسکا- ترجمه سید محمدی- انتشارات رشد

 

 

 

 

اصول و فنون راهنمایی در مشاوره:

منابع اصلی:

1ـ فنون و روش‌های مشاوره (دکتر شفیع‌آبادی)،

 2ـ مشاوره شغلی و حرفه‌ای (دکتر شفیع‌آبادی)،

3ـ  تکنیک‌های خرد در مصاحبه مشاوره‌ای. دیوید گلدارد، ترجمه سیمین حسینیان.
منابع تکمیلی:

1ـ اصول راهنمایی و مشاوره سید احمد احمدی.

 منبع دانشگاه آزاد:

1ـ اصول راهنمایی و مشاوره حسینی بیرجندی

3ـ اصول و فنون مشاوره در آموزش و پرورش یوسف اردبیلی.

 

 

نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی:

منابع اصلی:

1ـ نظریه روان درمانی دکتر شفیع‌آبادی و دکتر ناصری،

2ـ  نظریه‌های مشاوره لوئیس شیلینگ ترجمه خدیجه آرین.
منابع تکمیلی:

1ـ نظریه‌های مشاوره و روان درمانی حوریه بانو رحیمیان،

2ـ  نظریه‌های روان‌درمانی پروچاسکا ترجمه سید محمدی.

 

 

مقدمات مشاوره و راهنمایی:

منابع اصلی:

1ـ مقدمات راهنمایی و مشاوره دکتر شفیع‌آبادی (انتشارات پیام‌نور(،

2ـ  پویایی گروه و مشاوره گروهی دکتر شفیع‌آبادی، 3ـ مشاوره تحصیلی و شغلی دکتر شفیع‌آبادی.
منابع تکمیلی:

1ـ خانواده درمانی مینو چین ترجمه دکتر ثنایی،

 2ـ خانواده درمانی دکتر تبریزی

 

 

 

 

 

کاربرد آزمون‌ها

منابع اصلی:
1ـ آزمون‌های روانی- دکتر بهرامی- انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

2ـ آزمون‌های فرافکن- دکتر بهرامی
3ـ راهنمای سنجش روانی مارنات. جلد ۱ و ۲ . ترجمه ی دکتر شریفی- انتشارات رشد.

منابع تکمیلی:

1ـ نظریه‌های هوش و شخصیت- دکتر شریفی

2ـ اصول روان‌سنجی و روان‌آزمایی- دکتر شریفی- انتشارات رشد

3ـ آزمون‌های روانی- دکتر گنجی

 

 

 

 

 

 

 

روان‌شناسی رشد:

 

منابع اصلی:

1ـ روان‌شناسی ژنتیک- دکتر منصور- انتشارات سمت،

2ـ روان‌شناسی رشد- برک- ترجمه ی سید محمدی- جلد ۱ و ۲نشر ارسباران،

3ـ روانشناسی رشد احدی و بنی جمالی

منابع تکمیلی:

1ـ روان‌شناسی رشد. دکتر سوسن سیف. دکتر جمیله کدیور و همکاران (جمعی از مولفان) انتشارات سمت
2ـ روان‌شناسی رشد نوجوانی و جوانی- دکتر احدی و نیکچهر محسنی،

3ـ پیشگامان روان‌شناسی رشد- دکتر فربد فدایی، 4ـ روان‌شناسی رشد- زندن- ترجمه دکتر گنجی- انتشارات بعثت،

5ـ روان‌شناسی نوجوانی و جوانی- دکتر احدی و جمهری- انتشارات ققنوس

 

 

روان‌شناسی عمومی:

 

منابع اصلی:

1ـ زمینه‌‌ی روان‌شناسی- سانتراک انتشارات رسا، 2ـ زمینه‌ی روان‌شناسی- اتکینسون، اتکینسون و هیلگارد، جلد ۱ و ۲ . انشارات رشد

منابع تکمیلی:

1ـ زمینه‌ی روان‌شناسی دکتر محمد پارسا

 

 

زبان تخصصی:


انتشارات سمت ۱- English for students of educational technology. Mansur Koosha
انتشارات سمت ۲
- English For students of educational administration – Mansur Koosha
انتشارات سمت ۳- Reading in psychology . kianoosh Hashemian.

 

 

زبان عمومی:

۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words ,

TOFEL flash (vocabulary)درک مطلب : TOFEL flash (Reading) ،-زبان انگلیسی عمومی ۲(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش

 

منابع آزمون  کارشناسی ارشد علوم تربیتی گروه ۳

 

منابع پیشنهادی برای مطالعه

منابع مطالعاتی دانشگاه

عنوان

مواد درسی

 

 

 

آموزش و پرورش تطبیقی

1ـ آموزش و پرورش تطبیقی: آقازاده ـ انتشارات سمت

2 ـ   آموزش و پرورش تطبیقی: الماسی ـ انتشارات رشد.

3 ـ تاریخ آموزش و پرورش ایران: آقازاده ـ انتشارات ارسباران

4  ـ آموزش و پرورش در کشورهای پیشرفته صنعتی (آلمان ـ انگلیس) : آقازاده ـ انتشارات نسل نیکان

 

 

 

 

مبانی و اصول آموزش و پرورش

1ـ مبانی و اصول آموزش و پرورش: دکتر شکوهی ـ انتشارات آستان قدس رضوی.

2 ـ  اصول و فلسفه تعلیم و تربیت: دکتر شریعتمداری ـ انتشارات امیر کبیر.

3ـ نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش: دکتر نقیب زاده ـ انتشارات طهوری.

4 ـ آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش ( نلر ) ترجمه فریدون بازرگان ـ انتشارات سمت.

5 ـ فلسفه آموزش و پرورش : دکتر شعاری نژاد ـ انتشارات امیر کبیر.

 

 

 

 

 

 

مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی:

 

۱- مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دکتر علی تقی‌پورظهیر، انتشارات: آگاه.

۲ـ مبانی برنامه‌ریزی آموزشی دکتر یحیی فیوضات، انتشارات: ویرایش.

۳- مبانی برنامه‌ریزی آموزشی برنامه‌ریزی درسی مدارس، ترجمه دکتر فریده مشایخ (الف،لوی)، انتشارات: مدرسه.

۴- چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: سمت.

۵- دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی آموزشی دکتر فریده مشایخ، انتشارات: سمت.

۶- فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی نوشته گروه مشاوران یونسکو ترجمه فریده مشایخ، انتشارات: مدرسه.

7 ـ اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی و  آموزشی ( رالف نایلر) ترجمه  دکتر علی تقی‌پورظهیر، انتشارات: آگاه.

8ـ مقدمه‌ برنامه‌ریزی آموزشی و درسی: بروند، انتشارات: شیوه.

9 ـ مقدمه‌ برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دکتر محسن پور ـ انتشارات: سمت .

10 ـ برنامه‌ریزی درسی، راهنمای عمل  دکتر حسن ملکی ، انتشارات: مدرسه.

 

 

 

 

 

 

روان‌شناسی رشد:

 

1ـ روان‌شناسی ژنتیک( تحول روانی از کودکی تا پیری )- دکتر منصور- انتشارات سمت،

2ـ روانشناسی رشد جلد 1و 2 (لورای برک) یحیی سید محمدی) نشر ارسباران

3 ـ روانشناسی رشد (وندر زندن) ترجمه حمزه گنجی ـ انتشارات بعثت

4ـ روانشناسی رشد مفاهیم بنیادی در روان شناسی کودک  احدی و بنی جمالی ـ نشر پردیس

5ـ روانشناسی رشد مفاهیم بنیادی در روان شناسی نوجوانی و جوانی ـ  احدی و محسنی ـ نشر پردیس

6ـ پیشگامان روان‌شناسی رشد(ویلیام سی کرین) ترجمه فرید فدایی . انتشارات اطلاعات.

7 ـ  روان‌شناسی رشد و شخصیت کودک (ماس ـ پاول هنری و همکاران) ترجمه مهشید یاسایی. نشر مرکز

8 ـ زمینه روان شناسی هیلگارد جلد 1 بخش دوم ـ فصل سوم ( رشد روانی ). انتشارات رشد.

9 ـ روان شناسی رشد جلد 1 و 2 (جمعی از مؤلفان ) انتشارات سمت.

10ـ روان شناسی رشد. شعاری نژاد ـ انتشارات اطلاعات.

11 ـ روان شناسی رشد نوجوانی و بزرگسالی ( احدی و جمهری. نشر پردیس.

 

 

 

 

 

آمار و روش تحقیق:

1ـ احتمالات و آمار کاربردی- دکتر دلاور- انتشارات رشد،

2ـ مبانی نظری و عملی پژوهش- دکتر دلاور- انتشارات رشد

3ـ  روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی دکتر دلاور- نشر ویرایش،

4ـ روش تحقیق در علوم رفتاری- دکتر سرمد، بازرگان و حجازی- انتشارات آگاه

5 ـ  روش‌های آماری در علوم رفتاری- دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند. انتشارات سخن،

6 ـ روش‌های تحقیق در علوم رفتاری- دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی- انتشارات سخن،

7ـ  روش تحقیق در علوم رفتاری- رمضان حسن زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

روش ها و فنون تدریس در مقطع ابتدایی و پیش دبستانی

1ـ روان شناسی آموزش خواندن ـ کولایی نژاد ـ انتشارات پیام نور.

2ـ مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی. (فصل اول: زبان چیست). نجفی ـ انتشارات نیلوفر.

3ـ ناتوایی های یادگیری (بخش سوم : فصل نه : زبان ) . فریار و رخشان ـ انتشارات مبنا.

4ـ روش های تدریس فارسی. بهمن زندی ـ انتشارات سمت.

5ـ روش آموختن حساب و هندسه . شکوهی ـ چاپخانه پیروز.

6 ـ روش تدریس علوم اجتماعی در دوره ابتدایی . ادیب نیا. نشر دواوین.

7ـ قصه گویی و نمایش خلاق(دیویی چمبرز) ترچمه ثریا قزل ایاق ـ مرکز نشر دانشگاهی.

8ـ قصه گویی و نمایش خلاق(جزوه های کلاسی دکتر مجیب(دانشگاه علامه طباطبایی.

9ـ ادبیات کودکان و نوجوانان ـ ویژگی ها و جنبه ها. ـ بنفشه حجازی ـ انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

10 ـ روش تدریس علوم تجربی ( جزوه های به چاپ نرسیده دکتر ادیب نیا ـ دانشگاه علامه طباطبایی.

11ـروش ها و فنون در آموزش علوم ( کارشناسی یونسکو) انتشارات مدرسه.

متون تخصصی علوم تربیتی (انگلیسی)

1ـ متون تخصصی پیش دبستانی و دبستانی رشته علوم تربیتی ـ مریم دادش زاده ـ انتشارات پیام نور.

2ـ متون تخصصی پیش دبستانی و دبستانی رشته علوم تربیتی ـ کوشا ـ انتشارات سمت.

3ـ انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی : جامعه شناسی ـ روانشناسی ـ مشفقی ـ انتشارات سمت


برچسب‌ها: آموزشی
+ نوشته شده توسط غلامرضا الهام در شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 19:5 |


Powered By
BLOGFA.COMدریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما
ساعت فلش مذهبی
داستان روزانه